சுப முகூர்த்த நாட்கள்

சுப முகூர்த்த நாட்கள்

சுபகிருது ஆண்டு
தமிழ் மாதம் ஆங்கில தேதி நாள்
சித்திரை 15.04.22 வெள்ளி
21.04.22 வியாழன்
25.04.22 திங்கள் 
04.05.22 புதன் 
08.05.22 ஞாயிறு
13.05.22 வெள்ளி
வைகாசி 15.05.22 ஞாயிறு
19.05.22 வியாழன்
20.05.22 வெள்ளி
25.05.22 புதன் 
26.05.22 வியாழன்
27.05.22 வெள்ளி
01.06.22 புதன் 
03.06.22 வெள்ளி
09.06.22 வியாழன்
10.06.22 வெள்ளி
13.06.22 திங்கள் 
ஆனி 17.06.22 வெள்ளி
23.06.22 வியாழன்
27.06.22 திங்கள் 
06.07.22 புதன் 
ஆவணி 21.08.22 ஞாயிறு
22.08.22 திங்கள் 
24.08.22 புதன் 
29.08.22 திங்கள் 
01.09.22 வியாழன்
05.09.22 திங்கள் 
07.09.22 புதன் 
08.09.22 வியாழன்
09.09.22 வெள்ளி
12.09.22 திங்கள் 
ஐப்பசி 28.10.22 வெள்ளி
30.10.22 ஞாயிறு
07.11.22 திங்கள் 
11.11.22 வெள்ளி
14.11.22 திங்கள் 
கார்த்திகை 20.11.22 ஞாயிறு
21.11.22 திங்கள் 
04.12.22 ஞாயிறு
05.12.22 திங்கள் 
11.12.22 ஞாயிறு
12.12.22 திங்கள் 
14.12.22 புதன் 
தை 18.01.23 புதன் 
20.01.23 வெள்ளி
23.01.23 திங்கள் 
26.01.23 வியாழன்
27.01.23 வெள்ளி
01.02.23 புதன் 
03.02.23 வெள்ளி
10.02.23 வெள்ளி
12.02.23 ஞாயிறு
மாசி 16.02.23 வியாழன்
23.02.23 வியாழன்
24.02.23 வெள்ளி
09.03.23 வியாழன்
10.03.23 வெள்ளி
13.03.23 திங்கள் 
பங்குனி  23.03.23 வியாழன்
24.03.23 வெள்ளி
27.03.23 திங்கள் 
05.04.23 புதன் 
10.04.23 திங்கள்