Brahmothsavam Prayers at Sri Vairavimada Kaliamman Temple

Saturday, 13 April – Karagam and Poochorithal

7.45am         Devatha Anukyai, Sangalpam, Ganapathy Homam

10.45am       Kalashabishegam, Deeparathanai, Vasthu Shanthi

5.30pm         Sri Kaliamman Sakthi Karagam & Poochorithal

Day 1: Sunday, 14 April – Kodiyetram (Flag Raising)

8.35am         Anukyai, Sangalpam

9.00am         Simhachitra Poojai, Simha Homam

9.45am         Poornahuthi, Deeparathanai

10.15am       Thvajarohanam (Kodiyetram), Kaappu Katuthal

10.30am       Special Abishegam for Kodimaram, Bali, Deeparathanai

10.40am       Special Abishegam for Sri Kaliamman, Deeparathanai, Distribution of Prasadam

6.30pm         Yagasalai Poojai, Homam

7.30pm         Ubaya Poojai

8.15pm         Procession of Sri Kaliamman, Dik Bali, Yagasalai Dharisanam, Poornahuthi, Deeparathanai, Distribution of Prasadam

Day 2 to Day 8: Monday, 15 April to Sunday, 21 April

8.30am         Yagasalai Poojai

9.30am         Dik Bali, Poornahuthi, Deeparathanai

10.15am       Special Abishegam for Sri Kaliamman

11.00am       Deeparathanai, Distribution of Prasadam

6.30pm         Yagasalai Poojai, Homam

7.30pm         Ubaya Poojai

8.15pm         Procession of Sri Kaliamman, Dik Bali, Yagasalai Dharisanam, Poornahuthi, Deeparthanai, Distribution of Prasadam

Day 9: Monday, 22 April – Silver Chariot Procession

5.45pm         Ubaya Poojai

6.15pm         Procession of Sri Kaliamman within Temple

6.30pm         Silver Chariot Procession

Silver Chariot Stopping Points:

  1. Blk 257 Bishan Street 22 – 7.45pm
  2. Blk 566 Ang Mo Kio Street 54 – 8.30pm

 

Day 10: Tuesday, 23 April – Chitra Pournami, Teerthavari & Kodiyeranguthal

7.30am         Yagasalai Poojai, Dik Bali

7.45am         Kumbiduthandam, Maavilakku Poojai

8.30am         Poornahuthi, Deeparathanai

8.45am         Abishegam for Asthra Devar, Teerthavari, Visarjanam

9.45am         Manjal Neeraduthal

10.00am       Special Abishegam for Sri Kaliamman

10.30am       Paalkudam Abishegam

11.00am       Kalashabishegam

11.30am       Deeparthanai, Distribution of Prasadam

7.30pm         Kodiyeranguthal (Flag Lowering)

8.15pm         Procession of Sri Kaliamman

9.15 pm        Mouna Utsavam with Asthra Devar, Distribution of Prasadam

Oonjal Utsavam – Wednesday, 24 April

7.30pm         Ubaya Poojai

8.00pm         Padayal Poojai for Kodimaram, Deeparathanai

8.40pm         Oonjal Utsavam for Sri Kaliamman, Distribution of Prasadam


 

 

The event is finished.